Staten betalar för slopat kårobligatorie


Staten bör ersätta kårobligatoriet med ett statsbidrag. Detta föreslår regeringens utredare Erland Ringborg, som haft i uppdrag att se över hur kårobligatoriet kan ersättas. Enligt förslaget bör staten i framtiden bidra med minst 310 kronor per år och student till studentkårerna. På så vis skulle inte studentkårerna drabbas hårt ekonomiskt av ett avskaffande av obligatoriet. Kostnaden för det föreslagna statsbidraget beräknas till runt 95 miljoner kronor. Erland Ringborg vill att studentkårerna även i framtiden skall ha rätten att utse representanter till högskolornas ledningar och behålla de skattelättnader man har idag. Idag är kårmedlemsskap obligatoriskt för de cirka 340 000 studenter som läser på högskolor och universitet i landet. Tanken är att den ökade utgiften för staten skall kompenseras av att antalet högskoleplatser minskas med cirka 1100 stycken. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är försiktigt positiva till de nya förslagen men understryker även att studentinflytandet måste regleras i lag även i framtiden. MARKUS HANKINS