Lite undervisning med professorer


Professorerna står bara för åtta procent av högskole- och universitetsstudenternas undervisning. Hur stor andel av undervisningen som utförs av professorer varierar mellan de olika vetenskapsområdena. Det visar nya siffror från Högskoleverket. Det är inom naturvetenskap som studenterna träffar på mest professorer. Professorerna inom naturvetenskap utför en betydligt större andel undervisning jämfört med andra professorer. Högskoleverkets nya rapport visar att anställda vid landets universitet och högskolor tillbringar 25 procent av tiden åt undervisning och 40 procent åt forskning.

Resten av tiden ägnas åt andra saker som till exempel administration och olika expertuppdrag. Kvinnor lägger mer tid på annat än undervisning och forskning än vad männen gör. Det handlar främst om expert- och förtroendeuppdrag. En anledning till att det ser ut så kan vara att det finns en avsikt att skapa en jämn könsfördelning i styrelser, nämnder och andra beslutande organ. Därför kan kvinnor belastas mer än männen när det gäller just sådana uppdrag.

43 procent av all undervisning utförs av adjunkterna som är den största lärargruppen inom högskolan. Det är dem som studenterna möter mest i klassrummen. Lektorerna, den nästa största lärargruppen, står för 30 procent av undervisningen. Bara åtta procent av undervisningen sker av professorer, men den siffran varierar mellan de olika vetenskapsområdena. Inom naturvetenskap står professorerna för nästan 15 procent av undervisningen. Inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga området står professorerna bara för sex procent av undervisningen.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com