Mindre upptäckta fusk


Antalet upptäckta fusk har minskat mellan 2008 och 2009. Under 2009 var det ungefär 500 studenter som blev varnade eller avstängda för fusk. Det är en minskning med sju procent jämfört med 2008. Det visar Högskoleverkets årliga sammanställning över universitetens och högskolornas disciplinåtgärder.

Att det har skett en minskning med sju procent innebär ingen jättestor skillnad i antalet studenter. 508 färre studenter stängdes av eller varnades för fusk under 2009 jämfört med 2008. Det motsvarar bara 0,11 procent av alla studenter. Av dem stängdes 379 av och 129 fick en varning. Det är fortfarande plagiat som är den vanligaste orsaken till fusk. Under 2009 skedde 303 fall av plagiat och 244 av studenterna stängdes av.

Nästan alla lärosäten stängde av studenter i större utsträckning än de varnade dem när de har hade gjort sig skyldiga till plagiering. Antalet ärenden som rör plagiering har legat omkring 300 ärenden per år trots att högskolorna har skärpt bevakningen på denna typ av fusk. En anledning till att det inte har kommit in fler fall kan vara att det är fler lärare som redan på gymnasienivå använder sig av så kallade textmatchningsverktyg för att kontrollera elevernas arbeten. Det gör att studenterna tidigt blir medvetna om denna kontroll. Det är fortfarande männen som gör sig skyldig till fusk i störst utsträckning. Andelen kvinnor har legat på 43 procent både 2007, 2008 och 2009.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com