Sveriges studerande upplever att de fått bättre ekonomi


Sveriges studerande säger att de fått en bättre ekonomisk situation de senaste två åren. Samtidigt anser de flesta att studiemedlet inte täcker deras levnadsomkostnader.

Fredagen den 16 mars presenterade CSN en stor enkätundersökning om Sveriges studerande. Myndigheten har frågat om de studerandes ekonomiska situation, om deras hälsa, om hur de arbetar, om synen på framtiden och mycket annat. Totalt har cirka 4 000 personer svarat på frågorna.

34 procent av de studerande som tar både bidrag och lån säger att studiemedlet helt täcker deras levnadsomkostnader. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med för två år sedan. En större andel av de studerande upplever att den ekonomiska situationen är bra eller mycket bra. Fler svarar också att de har lättare att klara av en liten oförutsedd utgift.

Däremot har det inte blivit vanligare att studerande med studiemedel arbetar vid sidan av studierna. Andelen som arbetar är den samma som för två år sedan. Så ser det ut trots att fribeloppet höjdes kraftigt den 1 januari 2011. Fribeloppet är den nivå en studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras. Så många som en fjärdedel av de studerande säger att de arbetar för att överhuvudtaget ha råd att studera. Det är en minskning med fem procentenheter sedan 2009. Fler kvinnor än män arbetar vid sidan av studierna. Ungefär tio procent av de tillfrågade säger att de har jobbat svart.

En fjärdedel av de studerande går på restaurang, pub eller kafé minst en gång i veckan. Män är flitigare besökare på den här typen av matställen än kvinnor. Män uppger även att de äter snabbmat betydligt oftare än kvinnor.