Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor


Nyhetsmagasinet Fokus publicerade nyligen resultatet av en undersökning där man tagit reda på vilken som är Sveriges bästa högskola – om studenterna själva får välja. Undersökningen är utförd av redaktionen tillsammans med avgångsstudenterna Niklas Gilmark coh Henrik Engervall där undersökningen är en del av deras mastersuppsats.

Högst upp i rankningen hamnar Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping placerar sig på 8:e plats vilket är över både Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. Handelshögskolan har en rad faktorer som talar till dess fördel. Där får eleverna högst lön efter examen, den har högst antagningspoäng, störst antal sökande i förhållande till antagna, bäst utbytesmöjligheter, högst akademisk nivå på lärarna och högst lärarlöner. Men det finns även nackdelar, såsom få kandidater med icke-svensk bakgrund på kandidatnivå och från hem utan högskoleutbildning samt snedfördelning på personalnivå. Enligt Fokus rankningslista är studieorten den absolut viktigaste faktorn i valet av högskola, något som också talar till Jönköpings fördel.

När man analyserat studenternas preferenser har det varit möjligt att se en gräns mellan studenter från utbildningar som naturvetenskap, teknik, juridik samt ekonomi å ena sidan och humaniora, pedagogik, journalistik och övriga samhällsvetenskaper å den andra. Den första gruppen bryr sig mer om de andra studenternas kvalitet medan den andra gruppen fäster större vikt vid om skolans faciliteter och boendesituationen. Gemensamt för samtliga är att undervisningens kvalitet anses minst viktig av faktorerna och att studieortens möjligheter har överlägset högst prioritet i valet av skola.

I undersökningen rankas sammanlagt 26 svenska högskolor och universitet. När urvalet gjordes använde man sig av Högskoleverkets definitioner av lärosäten. Målsättningen var att mäta utbildningens kvalitet i enlighet med vad studenterna själva anser är viktigt. Man mätte alltså varken ett lärosätes eventuella förmågor på forskningsområdet eller utbildningarnas kvalitet ur någon annans synvinkel än studenternas egen. Lärosätenas kvalitet mättes efter 23 olika variabler, allt från att det finns en god tillgång till grupp- och studierum till att lärarna är välavlönade. Enkäten som skickades ut sändes till 220 000 studenter och man fick in 15 000 svar.

Intresserad av att läsa mer om undersökningen? Besök Fokus hemsida där det finns utförlig information om rankningen.

Topp 10

1:a plats: Handelshögskolan i Stockholm
2:a plats: Lunds universitet
3:e plats: Chalmers tekniska högskola
4:e plats: Uppsala universitet
5:e plats: Sveriges lantbruksuniversitet
6:e plats: Umeå universitet
7:e plats: Kungliga Tekniska högskolan
8:e plats: Högskolan i Jönköping