Nytt kandidatprogram på Göteborgs universitet


Närmare tre fjärdedelar av jordens yta täcks av hav. Haven är en egen värld med en terräng av berg och djupa sprickor samt olika livsformer. På vissa platser är det en hel mil ner till botten. Genom det nya kandidatprogrammet för marina vetenskaper på Göteborgs universitet finns nu möjlighet att studera havet ur ett helhetsperspektiv.

Det behövs kunskaper om hur processerna och livet i världshaven fungerar samt hur människan använder sig av den här miljön för att förstå havet som en helhet. Havet rymmer stor biologisk mångfald och många speciella kemiska, geologiska och fysikaliska processer.

I Göteborgs universitets nya kandidatprogram får studenterna lära sig vilken roll strömmar och vindar har, hur koldioxid och näringsämnen transporteras mellan luft och hav, inom vattenmassan och till och från havets botten. Vi studerar havens organismer, hur de fungerar och samspelar med varandra, och hur de reagerar på förändringar i miljön.

Programmet ägnar de första två åren åt den kemi, biologi, geologi och fysiska oceanografi som behövs för förstå havet som system. Kurserna har utgångspunkt i olika marina miljöer och är tänkta att, i tillägg till helhetsperspektivet, även ge en bra bas för fortsatta mer specialiserade studier inom något eller några av de ingående ämnena.