Mot en mer hållbar konsumtion – ny studie om hur klädberget kan minskas


Klädkonsumtionen har ökat med 53 % under perioden 1999-2009 vilket medför att klädberget växer allt mer. Varje år slängs en enorm mängd kläder i soporna och frågan är hur konsumenterna kan uppmärksammas på kopplingen mellan kläder och miljöpåverkan. En ny rapport från Högskolan i Borås vill hjälpa till att besvara den frågan.

Idag publiceras rapporten ”Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder” där Daniel Hjelmgren och Karin M Ekström är två av forskarna. Rapporten är nummer 20 i högskolans rapportserie ”Vetenskap för profession” och bygger på tre delstudier: en enkät på Gekås Ullared, fokusgrupper samt deltagande observationer med intervjuer på en klädbytardag.

Studien visar bland annat att det finns ett gap mellan den uttalade omtanken om miljön samt hur man agerar när man köper kläder. Målet med rapporten är att minska det gapet. Författarna har intervjuat både yngre och äldre konsumenter där det till exempel framgick att yngre gör mer frekventa inköp.

En av slutsatserna i rapporten är att konsumenterna inte kopplar kläder till källsortering på samma sätt som till exempel burkar och flaskor. Många slänger kläder som man inte tror att någon annan vill eller kan bära eller som är trasiga i soporna. Det behöver vi ändra på, säger Karin M Ekström. En annan intressant slutsats är att det behövs mer information kring var folk kan göra av de kläder de inte vill ha längre. Miljöargumenten behöver lyftas fram även vid avyttring av kläder.

Forskarna bakom ”Mot en mer hållbar konsumtion” föreslår återkommande kampanjer i stil med ”panta mera” för att få konsumenterna att agera mer miljövänligt. Man föreslår även ett införande av insamlingskärl för trasiga kläder vid sidan av kärlen för hela. Målet är att inga kläder överhuvudtaget ska slängas i soporna. Rapporten visar också att många fortfarande tycker att det är lite ofräscht att handla second hand och där skulle butikerna kunna ordnas på ett sätt som gör dem mer attraktiva.