Gymnasieungdomars studieintresse störst i Stockholm


Den 16 april publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, en temarapport med titeln ”Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/2012”. I rapporten framgår det bland annat att majoriteten av de elever som går sista året på gymnasiet vill studera vidare på universitet och högskola inom tre år.

Geografiskt sett så är studieintresset störst i Stockholms län och det gäller både bland kvinnor och män. Där planerar 72 procent av kvinnorna och 65 procent av männen att studera vidare. Lägst studieintresse finns i Jämtlands län där ungefär hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen har för avsikt att studera vidare inom tre år.

Det är en större andel kvinnor än män som planerar att börja läsa på högskolan, 65 procent respektive 49 procent. Skillnaden i studieintresse mellan kvinnor och män har varit ungefär detsamma de senaste åtta åren.

Intresset för att studera vidare vid högskola eller universitet är störst bland de elever som läser naturvetenskap och International baccalaurate där nio av tio vill söka sig till högre studier inom de närmaste tre åren. Lägst intresse finns, enligt rapporten, bland eleverna som går Byggprogrammet, Energiprogrammet och Fordonsprogrammet. Där avser ungefär en av tip att påbörja en högskoleutbildning inom de närmaste tre åren.

Av dem som planerar att studera vidare anser en fjärdedel att den främsta anledningen till vidare studier är att det framtida yrket de riktat in sig på kräver en högskoleutbildning. En av fem tycker att den främsta anledningen är att utbildningen gör att man kan få ett intressant jobb.

De vanligaste anledningarna till att eleverna inte vill studera vidare inom tre år efter gymnasiet är att de hellre vill arbeta och/eller att de är skoltrötta. Bland de som inte planerar att studera vidare inom de tre närmaste åren efter gymnasiet vill ändå 27 procent av kvinnorna och 12 procent av männen studera på universitet/högskola senare.