Lunchseminarium med tema entreprenörskap, Högskolan i Borås


Fredagen den 25 maj, kl. 09.30 – 13.00, arrangeras ett lunchseminarium med temat entreprenörskap i Sparbanksalen, Sandgärdet, på Högskolan i Borås. Det är Institutionen för vårdvetenskap i samarbete med Inicia AB som står bakom och rubriken för föreläsningarna är ”Vård och omsorg – rakt upp och ner”.

Seminariet handlar dels om hur valfriheten inom omsorgen ska bli tillgänglig för alla och vad det får för effekter för vårdtagarna, dels om hur vården kan utvecklas med både offentliga och privata aktörer på arenan.

Under fredagen kommer det att finnas fyra föreläsare på plats. Sara Esbjörnson vid FoU Sjuhärad Välfärd talar utifrån brukarperspektivet och Lotta Dellve, professor vid Högskolan i Borås, ger ett perspektiv med utgångspunkt i ledarskap och organisering av vården i privat och offentlig regi. Högskolans styrelseordförande Roland Andersson deltar och ger tankar kring vårdens organisering utifrån ett regionalt perspektiv.

Det är svårt för en brukare och lekman att bedöma effekterna av den utveckling och de förändringar som pågår just nu inom vården. Under seminariet kommer forskare och sakkunniga att ge olika perspektiv på frågan och förhoppningen är att seminariedeltagarna sedan kan relatera till dessa och förhoppningsvis dra egna slutsatser med större insikt.