Hög kvalitet på sociologiutbildning i bl a Göteborg, Stockholm och Borås


Högskoleverket (HSV) utvärderar under perioden 2011-2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

I onsdags presenterade Högskoleverket (HSV) sin utvärdering av sociologiutbildningarna i Sverige. Totalt handlar det om 42 utbildningar vid 19 olika universitet och högskolor runt om i landet.

Högskoleverket har delat ut utvärderingar till varje skola och använt sig av omdömen som delats in efter en tregradig skala. Omdömena har varierat och hälften av utbildningarna håller, enligt HSV, hög kvalitet och en knapp femtedel får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Ungefär 30 procent, dvs. 13 utbildningar, bedöms ha bristande kvalitet.

De två lärosätena Göteborgs- och Stockholms universitet har fyra respektive sociologiutbildningar och alla får omdömet hög eller mycket hög kvalitet. Kandidatutbildningen i sociologi vid Högskolan i Borås håller enligt Högskoleverket (HSV) hög kvalitet.

Samtliga sociologiutbildningar vid Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad får omdömet bristande kvalitet. De utbildningar som får omdömet bristande kvalitet kommer att följas upp om ett år. I de fall bristerna kvarstår beslutar Högskoleverket om indraget examenstillstånd.