Fokus på barns språkutveckling i ny studie


Barns språkutveckling ligger i fokus i en ny studie som genomförs av Ann-Katrin Svensson vid Högskolan i Borås. I hennes forskning finns två parallella spår: språkstimulerande miljöer i förskolan samt hur man utvecklar ordförrådet hos barn. Hon menar till exempel att det är viktigt att tidigt ge barnen ett rikt ordförråd genom att kommentera saker de ser och att konstant sätta ord på deras omgivning. Ann-Katrin betonar även vikten av att lyssna på barnen och att låta deras tankar vara utgångspunkten för samtalet.

Det finns många anledningar till varför det är viktigt med ett rikt ordförråd. I Ann-Katrin Svenssons studie framgår till exempel att ordförrådet påverkar möjligheterna att ta sig fram i livet och att barn som börjar skolan med ett stort ordförråd lär sig nya ord av sig själva, medan de lär sig att läsa. Barn med ett sämre ordförråd riskerar att inte förstå det de läser och därigenom komma på efterkälken i skolan.

– Det här är något vi måste jobba med och vi måste börja tidigt, säger Ann-Katrin Svensson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås som just nu skriver på en artikel om vikten av att ge barn ett ordförråd tidigt.

Forskningen som Ann-Katrin genomför har sitt fokus på barns ordförråd men är ändå nära kopplad till hennes studie från 2010, i vilken det framgår att det är stor skillnad mellan olika förskolor när det kommer till språkstimulerande miljöer.

Vad menas då med att en miljö är språkstimulerande? Det kan till exempel innebära att det finns bilder och text på golv och väggar, bokstäver på olika språk, CD-skivor, datorer, böcker på olika språk och så vidare. Enligt Ann-Katrin Svensson så bör en förskola ha minst 100 böcker framme, det är viktigt att det inte finns för få böcker eller att det är för liten variation på dem. Hon lyfter även fram datorernas betydelse för de små barnen och menar att de hjälper barnen att utvecklas språkligt och kommunikativt.

Ann-Katrin påpekar att skillnaderna mellan förskolor inte är acceptabel, men hon menar också att utvecklingen har gått framåt.

– Det har blivit mycket bättre ute på förskolorna. Jämfört med för 30 år sedan finns en mycket större medvetenhet nu. Lärarna har många idéer och man använder ny teknik på påhittiga sätt. Det är väldigt positivt att se.