Konferens om digital textutgivning i Borås med internationell forskarelit.


Högskolan i Borås kommer besökas den 7-13 februari av europas mest framstående forskare inom digital textutgivning där de deltar in en konferens för att byta erfarenheter och bedriva forskning.

Ett forskingsområde som vuxit sig starkt de senaste åren är digital textutgivning. Högskolan i Borås ligger i framkant i detta område och ingår i ett fyrårigt EU-finansierat projekt som heter DiXiT. Mats Dahlström på Bibliotekshögskolan är projektansvarig.

Han säger att Högskolan i Borås har skärskilt kompetens inom digitalisering med hög kvalité av äldre dokument samt att Högskolan erbjudet kurser på masternivå inom detta område. Han säger också kommer att samarbeta med bland annat Kungliga Biblioteket i Stockholm under konferensen där de på plats monterar en enklare experimentell digitaliseringsstudio. Konferensdeltagarna kan då testa digitalisera olika typer av objekt som äldre skrifter, stenciler, kartor, fotografier så att man kan känna på vilka utmaningar man ställs inför och diskutera dem.

Som ett forskarinternat

Under de fyra år som projektet DiXiT pågår så är denna konferens den tredje av sammanlagt sex stycken. Mats Dalhström berättar att det är egentligen mer ett internatskola för forskare än en vanlig konferens. Han säger att doktorander, postdocs och även handledare och seniora forskare kommer Högskolan i Borås och har seminarier, workshops, projektmöten och handledning i en hel vecka.

Digital textutgivning, vad är det?

Eftersom litterära och betydande historiska verk har ofta bevarats i flera olika versioner, ofta i form av handskrifter med svårtolkad text uppstår en hel det utmaningar i samband med bevarande och forsking av dessa.

Vetenskaplig textutgivning går ut på att man utforskar texthistorian och sedan återskapar på ett vetenskapligt sätt en historiskt rimlig text i form av så kallade textkritiska utgåvor. Forskare kan använda helt nya metoder och publiceringssätt för detta genom digitala tekniker där man exempelvis kan skapa dataarkiv eller appar för läsplattor och andra mobila enheter med digitala handskriftsfaksimil.

Forskare från King's College i London kommer ägna en av konferensens dagar som de håller i åt att hur läsplattor och mobila enheter kan användas i arbetet med och publicering av digitala textutgåvor.

Fakta om konferensen (DiXiT Camp 3: Academia, Cultural Heritage, Society) 7-13 februari 2015

Arrangörer: Högskolan i Borås i samarbete med Kungliga Biblioteket i Stockholm, King's College i London samt Universitet i Graz.

Konferensen kommer bestå av seminarier, föredrag och workshops om avancerad digitalisering av kulturellt viktigt material, appar för textutgåvor via mobila enheter och läsplattor, digitalt bevarande samt långsiktig hantering av arkivdata. Forskare, postdoc-forskare och doktorander från från tio västeuropeiska universitet (Köln, Borås, Haag, London, Antwerpen, Graz, Maynooth, Lyon, Rom samt Oxford) deltar i konferensen.

Fakta om DiXiT

DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network) är ett forskningsprojekt samt nätverk inom digital vetenskaplig textutgivning.

Man samarbetar som en forskarskola med tolv fullt finansierade doktorandtjänster samt fem postdoc-tjänster under projekttiden som är 2013-2017. En av doktoranderna är anställd vid Högskolan i Borås och en postdoc ska anställas hösten 2015. EUs 7:e ramverk inom Marie Curie Actions finansierar projektet. Mats Dahlström från Bibliotekshögskolan är projektansvarig på Högskolan i Borås.

Mer information