Trots satsningar är det få som läser entreprenörskap


Trots att det satsats mycket på högskoleutbildningar inom entreprenörskap och innovation är det få studenter som väljer att läsa entreprenörskap. Antalet högskoleutbildningar inom just entreprenörskap och innovation har ökat under de senaste fem åren.

Störst utrymme har entreprenörskap fått inom ekonomi, medicin och teknik. Däremot har entreprenörutbildningarna inom naturvetenskap och humaniora inte alls ökat i samma utsträckning. Det är Högskoleverket som har fått i uppgift att kartlägga utbudet och deras granskning är en del i den strategi som regeringen tog fram i våras för entreprenörskap. Ett av målen där är att det ska finnas en röd tråd av entreprenörskap genom hela utbildningssystemet.

Alla lärosäten har någon utbildning som har inslag av entreprenörskap i sin grundutbildning. Många av dem har även rena entreprenörskapsutbildningar och många ger utbildningar i entreprenörskap även på avancerad nivå. Trots satsningarna som görs är det få som på högskolenivå utbildar sig inom entreprenörskap.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com