Examinationer ofta grund till anmälan


Examinationen är det som flest studenter klagar på i sina anmälningar. Doktoranderna klagar ofta på brister i sina individuella studieplaner, problem i samband med antagning och dålig handledning. Det visar en sammanställning från Högskoleverkets juridiska avdelning. Varje år avgör Högskoleverket i genomsnitt ungefär 100 enskilda tillsynsärenden per år. De består av klagomål från studenter eller andra personer inom högskoleområdet. Enligt Högskoleverkets juridiska avdelnings sammanställning ledde 37 procent av alla anmälningar som gjordes under 2005/2006 till någon form av kritik från Högskoleverket. Det framgick också att doktorander var överrepresenterade i förhållande till andra studenter. De klagomål som ofta ledde till kritik var de som berörde allmän förvaltningsrätt, kurs- och utbildningsplaner i grundläggande högskoleutbildning, individuella studieplaner samt antagning till forskarutbildning. Kritiken ledde ofta till att missförhållanden reddes ut och rättades till. I vissa fall upptäcktes systemfel som kunde åtgärdas. NATHALIE NORDHSTRÖM