Kvinnor presterar bättre än män i högskolan!


Oavsett ålder, studieform, distans- eller campusstudier, presterar kvinnor bättre än män i högskolan. Kvinnorna står även för högst examensfrekvens, också på mansdominerade utbildningar. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Prestationsgraden, det vill säga helårsprestationer (se definition) dividerade med helårsstudenter, minskade från 84 till 79 procent på grundnivå och avancerad nivå. Studenter på yrkesexamensprogram presterade bäst, följt av studenter på program mot generell examen. Studenter på fristående kurser, särskilt vid distansstudier, presterade sämre. I genomsnitt hade kvinnor 5 procentenheters högre prestationsgrad än män.

Skillnader i motiv kan till viss del förklara skillnaden i prestationsgrad mellan program- och kursstudenter. Studenter på program siktar ofta på att ta examen, medan förhållandet är det motsatta för kursstudenter.