Studenter positiva till studieuppehåll


Statistiska Centralbyrån publicerade nyligen rapporten “Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan”, en enkätundersökning som genomfördes hösten 2011. Undersökningen riktades till dem som efter minst ett års uppehåll påbörjade studier på universitet eller högskola hösten 2009. Syftet var att undersöka vad uppehållet inneburit för dem.

Ett av resultaten i undersökningen visar att sex av tio nybörjare som gjort uppehåll i studierna mellan gymnasieskolan och högskolan uppgav att de hade fått erfarenheter av detta som de sedan haft nytta av i studierna. Bland dem som varit arbetslösa större delen av året innan studiestarten var det dock endast tre av tio som ansåg att studieuppehållet skänkt dem nyttig erfarenhet utifrån ett studieperspektiv.

En stor andel (83 procent) hade arbetat under minst en av fyra perioder, året innan studiestarten. Bland dessa arbetade yngre deltid i högre utsträckning än äldre, på samma sätt som kvinnor arbetade deltid i högre utsträckning än män. De yngre återfanns således i högre grad inom andra kategorier än de äldre, året innan studiestarten. De var t.ex. arbetslösa i högre omfattning och de ägnade sig också i högre omfattning åt att resa eller vara lediga under minst en period.

Många, av de som besvarade enkäten, uppgav att de hade förlorat studievana och vissa kunskaper mellan gymnasiet och högskolan/universitetet, men ansåg trots det att de hade fått med sig erfarenheter från studieuppehållet som de sedan hade nytta av i sina studier.