Tillgängligheten till högre utbildning främjas av datorstödd undervisning.


En doktorsavhandling av läraren och forskaren Ramón Garrote Jurado från Högskolan i Borås visar att genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser går det att höja kvaliteten på utbildning. Samtidigt kan fler människor i världen få tillgång till högre utbildning.

Ramón Garrote Jurado presenterar i sin avhandling idéer om hur man kan inom ingenjörsutbildningar stimulera till ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) efter att ha genomfört tre fallstudier på lärosäten som har ingenjörsutbildning i Borås, Kuba, Guatemala och Peru.

Ramón Garrote Jurado säger att ny teknik skapar nya möjligheter för lärande men kräver samtidigt betydande förändringar när det gäller pedagogiken för att kunna utnyttjas fullt ut. Han fortsätter med att säga nyckeln till att erbjuda, utveckla och locka människor till högre utbildning är arbetsmetoder som förenar pedagogiska idéer och ny teknik samt kunskap om hur studenter lär sig.

Kursmaterialet blir mer tillgänglig.

Ramón Garrote Jurado tvecklade metoden ”LiveUSB mediated education”, också känt som LUME, när Högskolan i Borås fick ett uppdrag att ge en kurs om lärplattformar till lärare inom ingenjörsutbildningar. Metoden är baserad på erfarenheterna från Borås i samband med brist på datorer och internet vid lärosätena i de latinamerikanska länderna och innebär att allt mjukvara och kursmaterial samlas på ett USB-minne som kopieras och delas ut till kursdeltagarna.

Kollaborativt lärande är tonvikten under kursens gång. Detta bidrog till att lärarna, som var deltagare i det här fallet, fick in positiv inställning till användning av IKT och till öppna digitala lärresurser i sin egen undervisning samt till kollaborativa undervisningsmetoder.

Ramón Garrote Jurado fortsätter med att säga att hans forskning visar att för att tillgänglig teknik ska komma till användning på ett bra sätt är lärarna motivation avgörande. Han fortsätter med att säga att moderna datorprogram kräver i regel inte specialkunskaper för att användas. Vidare så säger han att LUME-metoden tillsammans med öppna digitala lärresurser erbjuder ett effektivt verktyg för att sprida arbetssätt som aktiverar både studenter och lärare och till att utnyttja dessa resurser för att göra utbildning tillgänglig för alla.

Titel på doktorsavhandlingen: Educational Software in Engineering Education