Högskolors kvalitetsarbete varierar


Högskoleverket har granskat olika högskolors kvalitetsarbete. Det är åtta högskolor på olika ställen i landet som har fått sitt kvalitetsarbetet granskat. Inget av lärosätena underkändes. Högskolorna i Gävle och Halmstad når den högre nivån, nivå A. Den här typen av granskningar kommer att upphöra eftersom det ska införas ett nytt kvalitetssäkringssystem. Därför blir detta Högskoleverkets sista granskning av universitetens och högskolornas kvalitetsarbeten.

Rapporten visade att alla åtta högskolor som har granskats jobbar aktivt med att ta fram eller upprätthålla systematiska kvalitetsarbeten. Men det är stor variation mellan lärosätena när det gäller hur långt de har kommit. Bedömningen görs på en tregradig skala. Den högre nivån är A, dit når högskolorna i Gävle och Halmstad. Gävle hamnar där främst för att de har kontinuitet i sitt kvalitetsarbete. De har bland annat återkommande treårsuppföljningar.

När det gäller Högskolan i Halmstad har de utvecklat ett väl genomtänkt kvalitetssystem som har bra anknytning till det aktuella styrdokumentet. De kan också visa att det långsiktigt har byggt vidare på den utvärdering som Högskoleverket gjorde 2002. De andra sex högskolorna som har granskats är Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De utbildningarna når nivå B. På alla åtta utbildningar finns det en närhet mellan ledning och personal. Det kvalitetsutvecklande arbetet underlättas om det är korta beslutsvägar och om man har täta informella kontakter. Men det kan också leda till en lägre grad av formaliserade system för uppföljning och åtgärder.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com